You are here:: News Center Related News එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ව්‍යවස්ථාවෙ​ 7.3 (xii) වගන්තිය යටතේ පක්‍ෂ නායකතුමා විසින් කරනු ලබන නියමයන්: A code of conduct for UNP members
 
 

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ව්‍යවස්ථාවෙ​ 7.3 (xii) වගන්තිය යටතේ පක්‍ෂ නායකතුමා විසින් කරනු ලබන නියමයන්: A code of conduct for UNP members

AddThis Social Bookmark Button
UNP_logo_2All statements must emphasize the Party's cohesiveness and the Party's political line. No one should criticize the Party, its leadership and office bearers thereby creating dissention in the Party nor make public pronouncements, or act contrary to the decisions of the Working Committee. All should act in accordance with the directions of the Working Committee. All media statements must have prior approval of the General Secretary and Chairman of the Media Committee or persons authorized by the Leader.

සියලුම නිවෙ‘දන/ ප‍්‍රකාශන මගින් පක්‍ෂයේ සංහිදියාව සහ පක්‍ෂයේ දේශපාලන ක‍්‍රියා මාර්ග අවධාරණය කළ යුතුය. කිසිදු අයෙකු විසින් හෝ පක්‍ෂය තුළ මතභේද ඇති වන පරිදි පක්‍ෂය හෝ පක්‍ෂ නායකත්වය හෝ නිළධාරීන් විචෙ‘චනය නොකළ යුතු අතර ප‍්‍රසිද්ධ ප‍්‍රකාශ නිකුත් කිරීමෙන් සහ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල තීරණවලට පටහැනි ලෙස කටයුතු කිරීමෙන්ද වැළැකිය යුතුය. සෑම අයෙකුම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩය විසින් නිකුත් කරනු ලබන නියෝගවලට අනුකුලව කටයුතු කළ යුතුය. සියලු මාධ්‍ය නිවෙ‘දන සදහා පක්‍ෂයේ මහලේකම‘තුමාගේ හෝ මාධ්‍ය කමිටුවෙ‘ සභාපතිතුමාගේ හෝ පක්‍ෂ නායකතුමා විසින් බලය පවරනු ලබන වෙනත් අයෙකුගේ හෝ පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

 

Party members shall conduct affairs of the Party in accordance with the objects of the Party organs as specified in the Constitution or the rules made thereunder. Members who participate in adhoc committees must act within the scope of the Committee and functions allotted to such committee. Members cannot meet as different groups and are not authorized to be called "as persons or factions" nor function as a group or entity which has not been authorized by the Party Leader or the Working Committee.

 

පක්‍ෂ සාමාජිකයින් විසින් පක්‍ෂ ක‍්‍රියාකාරකම‘ පක්‍ෂ ව්‍යවස්ථාවෙ‘ දක්වා ඇති පක්‍ෂයේ අදාළ අංශයන්ගේ අරමුණවලට හෝ ඒ යටතේ පනවා ඇති රීතින්වලට අනුකුලවන පරිදි මෙහෙයවිය යුතුය. විවිධ කාර්යයන් සදහා පත් කරනු ලබන කමිටුවල සාමාජිකයින් අදාළ කමිටුවෙ‘ විෂය පථය තුළ සහ එහි අරමුණු තුළ ක‍්‍රියාත්මක විය යුතුය. සාමාජිකයින්ට වෙන් වෙන් කණ්ඩායම‘ වශයෙන් හමුවිම‘ සිදු කළ නොහැකි අතර වෙනම ,පුද්ගල හෝ කණ්ඩායම‘, වශයෙන් හදුන්වා ගත නොහැකි අතර පක්‍ෂ නායකයාගේ හෝ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ නිසි අවසරයකින් තොරව කණ්ඩායමක් හෝ පිරිසක් ලෙස කටයුතු නොහැක.

 

Statements regarding Party matters will be made by the General Secretary, the Chairman of the Media Committee, Party Media Spokesman or persons authorized by the Leader

 

පක්‍ෂයේ කටයුතු සම‘බන්ධයෙන් නිකුත් කරනු ලබන නිවෙ‘දන පක්‍ෂයේ මහලේකම‘තුමා, මාධ්‍ය කමිටුවෙ‘ සභාපතිතුමා, පක්‍ෂයේ මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශකතුමා හෝ නායකතුමා විසින් බලය පවරනු ලබන අයෙකු විසින් සිදු කරනු ඇත.

 

Meetings of Committees, members can be summoned by persons authorized to do so for that specific purpose.'

 

පක්‍ෂයේ සියලුම නිළධාරීන් පක්‍ෂ මුලස්ථානයේ සිට ක‍්‍රියාත්මක විය යුතු අතර පක්‍ෂ මුලස්ථානයේ ක‍්‍රියාත්මක යාන්ත‍්‍රණය ඒ සදහා උපයෝගි කර ගත යුතුය.

 

All Office Bearers must act in terms of the functions given to them by the Party and not outside such functions.

 

පක්‍ෂයේ සියලු නිළධාරීන් පක්‍ෂය විසින් ලබා දෙනු ලබන කාර්යයන් අනුව පමණක් ක‍්‍රියත්මක විය යුතු අතර ඉන් පරිබාහිරව ක‍්‍රියා නොකළ යුතුය.

 

The programs and activities conducted by an Office Bearer should be in relation to the functions and responsibilities given by the Party to the Office Bearer and need prior approval of the Leader before the commencement of such programs and activities.General Secretary should be informed with regard to all steps in relation to programs and activities which will be conducted by Office Bearers.

 

යම‘ නිළධාරියෙකු විසින් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන් හා ක‍්‍රියාකාරකම‘ එකී නිළධාරියා වෙත පක්‍ෂය විසින් පවරා දී ඇති කාර්යයන් හා වගකීම‘වලට අනුකුල විය යුතු අතර එකී වැඩසටහන් හා ක‍්‍රියාකාරකම‘ ආරම‘භ කිරිමට පෙර ඒ සදහා පක්‍ෂ නායකයාගේ පුර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

යම‘ නිලධාරියෙකු විසින් ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන සියලු වැඩසටහන් සහ ක‍්‍රියාකාරකම‘වලට සම‘බන්ධ සියලු කටයුතු පිළිබදව මහලේකම‘වරයාට දැනුම‘ දිය යුතුය.

 

The Leader, if he is the opposition Leader, the Prime Minister or the President is entitle to use the opposition Leader's official office, opposition Leader's office in parliament, Prime Minister's office and the President's office for his party work.

 

පක්‍ෂයේ නායකයා, විපක්‍ෂ නායකවරයා, අගමැතිවරයා හෝ ජනාධිපතිවරයා වන අවස්ථාවක විපක්‍ෂ නායකවරයාගේ පුද්ගලික කාර්යාලය, පාර්ලිමෙ‘න්තුවෙ‘ පිහිටි විපක්‍ෂ නායක කාර්යාලය,  අගමැති කාර්යාලය සහ ජනාධිපති කාර්යාලයද පක්‍ෂයේ වැඩකටයුතු සදහා යොදා ගත හැක.

 

Decisions taken by the Working Committee cannot be raised, challenged or discussed at the Parliament Group Meetings, Provincial Council Group Meetings, Local Authority Group Meetings or at any other forum and in particular to the matters relating to Party Policy, Disciplinary etc.

 

පාර්ලිමෙ‘න්තු කණ්ඩායම‘ රැුස්වීමෙ‘දී, පළාත් සභා කණ්ඩායම‘ රැුස්වීමෙ‘දී, පළාත් පාලන කණ්ඩායම‘ රැුස්වීමෙ‘දී හෝ වෙනත් කුමන හෝ රැුස්වීමකදී පක්‍ෂයේ ප‍්‍රතිපත්ති සහ විනය සම‘බන්ධ තීරණ ඇතුලුව පක්‍ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ පිළිබදව අදහස් දැක්වීමට, අභියෝගයට ලක් කිරිමට හෝ සාකච‘ඡුා කිරීමට නොහැකිය.

 


Parliament Group Meetings, Working Committee Meetings, Provincial Council Group Meetings and Local Authority Group Meetings will be conducted in accordance with the Agenda for the day and the matters coming up within the purview of the Working Committee shall be taken up only at the Working Committee.

 

පාර්ලිමෙ‘න්තු කණ්ඩායම‘ රැුස්වීම‘, කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැුස්වීම‘, පළාත් සභා කණ්ඩායම‘ රැුස්වීම‘ සහ පළාත් පාලන ආයතන කණ්ඩායම‘ රැුස්වීම‘ එදිනට නියමිත න්‍යාය පත‍්‍රයට අනුකුලව පමණක් පැවැත්විය යුතු අතර කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ විෂයපථය තුළට අන්තර්ගත වන කරුණු කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තුළ පමණක් සාකච‘ඡුා කළ යුතුය.

 

All Members of Parliament, Provincial Councilors and Organizers shall have their respective Party Officers within their District or the Bala Mandala Area and no one can have their Party Offices outside their District or Bala Mandalaya Area

 

සියලු පාර්ලිමෙ‘න්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්, පළාත් සභා මන්ත‍්‍රීවරුන් සහ සංවිධායකවරුන් සිය පක්‍ෂ කාර්යාල සිය දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ හෝ අදාළ බළ මණ්ඩල සීමාව තුළ පමණක් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර අදාළ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පිටත හෝ බළ මණ්ඩල සීමාවෙන් පිටත පක්‍ෂ කාර්යාල නොපිහිටවිය යුතුය.

 

All correspondence to and with the Party cannot be released to the Media without the prior approval of the General Secretary

පක්‍ෂ මහලේකම‘වරයාගේ පුර්ව අනුමැතියකින් තොරව පක්‍ෂය වෙත සහ පක්‍ෂය සමග සිදු කරන කිසිදු ලිපි හුවමාරුවක් මාධ්‍යයට නිකුත් නොකළ යුතුය.