දේශපාලනය පැත්තකට දාලා කොරෝනා මැඬලන්න රටම එකතු වෙමු...

Mar 22, 2020

දේශපාලනය පැත්තකට දාලා කොරෝනා මැඬලන්න රටම එකතු වෙමු... #COVIDー19 #covid_19sl #srilanka #CoronavirusOutbreak

Posted by Ravi Karunanayake on Thursday, March 19, 2020